VIRTUÁLNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÉ SAMOSTATNOSTI -  Všeobecné Obchodní podmínky 

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového výukového Předmětu nebo Předmětů dle výběru zákazníka (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://samostatnypodnikatel.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Veronika Mašínová, se sídlem Londýnská 108, Liberec, 46001, IČ: 76391957, DIČ:7461282565, e-mail:napis@veronikamasinova.cz, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Liberec ŽÚ MML 7040/13/Sko.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://samostatnypodnikatel.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://samostatnypodnikatel.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://samostatnypodnikatel.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://samostatnypodnikatel.cz najdete konečnou cenu celkové objednávky, která se odvíjí od množství objednaných výukových Předmětů. Prodávající je plátcem DPH, uvedené ceny jsou ceny včetně 21% DPH.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktů.

IV. Způsob a forma platby

IV. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.

IV. 2 Možnosti plateb:

    1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající

    2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Bonusy: Pokud jsou součástí objednávky nějaké bonusy (výčet bonusů - pokud jsou nějaké aktuální - je na webové adrese https://samostatnypodnikatel.cz), bude k nim umožněn přístup po uhrazení částky.

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

VI. Zabezpečení a ochrana autorských práv

VI.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

VI.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VII. Odpovědnost

VII.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Vyloučení odpovědnosti

Vstupem do výukových Předmětů rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto Předmětů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a Veronika Mašínová ani autoři jednotlivých výukových Předmětů za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Veronika Mašínová a autoři/lektoři - jednotlivých výukových Předmětů se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v jednotlivých výukových Předmětech vychází pouze z vlastních zkušeností autorů/lektorů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Veronika Mašínová ani autoři/lektoři jednotlivých výukových Předmětů nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Veronika Mašínová ani autoři/lektoři jednotlivých výukových Předmětů nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu. 

Každý zákazník, který si koupí některý ze vzdělávacích Předmětů, je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch v aplikování znalostí z jednotlivých výukových Předmětů závisí nejen na znalostech získaných v Předmětu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. zákazníkových dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, situaci na trhu, obchodních znalostech, zdravotního stavu apod.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Veronika Mašínová ani autoři předmětů nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z jednotlivých předmětů.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j  NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.